Fravær skole

Fravær videregående skole

Fraværsregler for videregående skoler gjør at vi mottar en del henvendelser fra elever som ber om legeerklæring for fravær grunnet sykdom.

Det er viktig å vite at fravær grunnet sykdom hvor man har legeerklæring vil fortsatt føres på vitnemålet, men det regnes ikke med når man beregner 10%-fravær med tanke på standpunkt/terminkarakter.

Fravær grunnet sykdom, hvor man er under 10%-grensen trenger man ikke legeerklæring for. Det er først når man overstiger eller står i fare for å overstige denne grensen at man trenger legeerklæring.

Her er en oversikt over hvordan vi kan hjelpe dere

  • Fravær kan kun attesteres ved personlig fremmøte*.
  • Attester kan ikke tilbakedateres. Det betyr at man må møte på legekontoret den dagen man er syk.
  • Kostnaden for legeerklæring er 175 kroner. I tillegg kommer 73 kroner for rådgivning (takst 1ad i Normaltariffen). Totalt kroner 248,-
  • Om man trenger legeerklæring for kronisk sykdom/sykdom som sannsynligvis vil medføre økt risiko for fravær i en slik grad av 10%-grensen vil kunne overstiges, må bestille time. Dette haster ikke og det må påregnes noen ukers ventetid for time. Kostnaden for dette er konsultasjonstakst kroner 160/259 (spesialist/ikke-spesialist) i tillegg til attestkostnad kroner 175,-

*For tilstander hvor man av smittehygieniske årsaker ikke bør oppsøke legekontoret (kortvarig diarésykdom og/eller oppkast) kan det gjøres unntak fra regelen om personlig oppmøte.