Sykemelding og egenmelding

Sykemeldinger:

Alle sykmeldinger krever konsultasjon hos lege. Leger kan ikke skrive sykmelding med tilbakevirkende kraft utover den dagen vi først registrere en henvendelse. Som pasient må du derfor huske å gi klar beskjed ved timebestilling dersom du tror du trenger sykmelding, og be eventuelt om at henvendelsedato blir notert.

Generelt

For vurdering av sykmelding må du til time hos din fastlege. Legen kan skrive sykmelding fra den dagen du tok kontakt grunnet sykdommen din. For å kunne vurdere dette, må legen ha et grunnlag for å attestere at dette er tilfellet (observasjonsgrunnlag).

Legens oppgave er vurdere din arbeidsuførhet.

For å kunne sykmeldes må du være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade.

Mange som er syke har restarbeidsevne og kan derfor ha nytte av gradert sykmelding, hvor man arbeider kortere dager eller har sykedager innimellom.

Mer om sykmelding finner du på NAVs sider.

Sykmelding ved barns sykdom

Det er ikke mulig å få sykmelding for barns sykdom, sykmelding kan man kun få ved egen sykdom. Man skal ved barns sykdom bruke omsorgsdager (10 dager med sykt barn). For enkelte kroniske lidelser hos barn, hvor det er forventet at barnet vil være mer syk enn andre barn, kan man søke NAV om utvidet antall omsorgsdager (ytterligere 10 dager).

For barn innlagt i sykehus eller som er utskrevet av sykehus, hvor barnet må ha tilsyn døgnet rundt av foreldre. Kan man søke om pleiepenger. Sykehuset har informasjon og egne skjema om pleiepenger.

Sykmelding ved dødsfall i familie o.a.

Det er normalt ikke mulig å få sykmelding ved dødsfall, men ved spesielle omstendigheter kan dette likevel være aktuelt. De fleste arbeidsgivere innvilger velferdspermisjon ved dødsfall i nær familie.

Egenmelding:

 

Når kan du bruke egenmelding?

Når du er for syk til å gå på jobb på grunn av din egen sykdom. Om fravær fra arbeid grunnet barns sykdom, se lengre nede på siden.

Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding.

Det må være minst 16 dager siden du sist var fraværende fra arbeid og brukte egenmelding før du kan bruke ny egenmelding.

Når kan du ikke bruke egenmelding?

Dersom du har brukt egenmelding fire ganger de siste 12 måneder (egenmeldingsbruk følger ikke kalenderåret).

Dersom du er sykmeldt med gradert sykmelding. Da må du til lege for vurdering om du kan sykmeldes 100%.

Annet om egenmelding

Hvis du har fravær utover tre kalenderdager kan arbeidsgiveren kreve sykmelding.

Bruk av egenmelding sparer samfunnet for å måtte bruke leger for å vurdere kortvarig sykdom som går over av seg selv.

Egenmelding varer i tre dager.

Mer om egenmelding finner du på NAVs sider.